گالري تصاوير /

در اينجا تصاوير ما را مشاهده نماييد

طراحی

طراحی

طراحی خطوط تولید بتن گازی

نصب

نصب

نصب خطوط تولید بتن

راه اندازی

راه اندازی

راه اندازی خطوط تولید بتن های cps

ساخت

ساخت

ساخت پانل های بتنی